Politiskt styrdokument
För majoritetssamarbete mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna under mandatperioden

2019-01-01 – 2022-12-31 i Malung-Sälens kommun.
Majoritetssamarbetet bygger på demokratiska grundprincipen i regeringsformen: Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.


Under mandatperioden skall vi genom tydliga prioriteringar och effektiviseringar arbeta för att ekonomi och driftsbudget ska komma i balans och vara långsiktigt hållbar, detta arbete är överordnat och skall genomsyra allt annat arbete.


Under mandatperioden har vi även för avsikt att:
- Införa tydlig stadieindelning i kommunens grundskolor till lågstadium årskurs   F-3, mellanstadium årskurs 4-6
   och högstadium årskurs 7-9.
- Digitaliseringen av vår verksamhet skall ha en högre prioritet med rätt system, utrustning, utbildning och support för såväl
   förvaltningar och personal som för de förtroendevalda.
- Uppmuntra kreativitet för att skapa förutsättning för nya lösningar som kan bli både bättre och mer kostnadseffektiva.
- Gatu- och parkförvaltningens verksamhet får en särskild översyn.
- Arbeta för ett levande centrum i Malung och en positiv utveckling i kommunens alla byar genom att främja
   näringsidkares,   organisationers och föreningars initiativ.
- Arbetet med Västerdalsbanan skall fortsätta med visionen om en framtida förlängning till Sälen.
- För att öka tillgängligheten till kommunalråd och kommunchef bör dessa flytta till tingshuset.
   Den gamla tingssalen bör kunna användas   som sammanträdesrum för nämnder, styrelser och kommunfullmäktige, under
   förutsättning   att Kulturskolan kan ersättas med bra och lämpliga lokaler för sin verksamhet.
- Kompetensförsörjningsfrågor.